Keeltekooli In Down-Town õpilaste sisekorra- ja käitumise eeskirjad

(Samuti on üles pandud stendile kooli õppeosakonna kõrval)

Enne Koolituslepingu sõlmimist Keeltekoolis In Down-Town tutvustatakse Kohustatud isikut käesolevate Eeskirjadega. Allkirjastades Koolituslepingut nõustub Kohustatud isik Kooli sisepoliitikaga käitumisreeglite ja koolitusteenuse osutamise tingimustega. Vastavalt Koolituslepingu p. 2.2.3. on Kohustatud isik kohustatud selgitama õppijale kooli sisekorra eeskirju ja nende järgimise vajadust.

Õppeväline aeg, kooli tulemine ja välimus

 1. Kooli ruumides (klassid ja abiruumid) ja kooliga piirneval territooriumil (hoone trepimademed ja trepid, lift, katus, hoone muud korrused ja tuletõrje sisse- ja väljapääs) on Keeltekooli In Down-Town õpilased kohustatud kinni pidama EV seadustest, käitumise reeglitest ja vajalikest ohutusmeetmetest.
 2. Õpilane peab tulema kooli riietuses, mis vastab õppeasutuste üldisele dress-koodile, ei sega õppeprotsessi läbiviimist ja mille seisukord ei tekita kahju kooli varale. Nii näiteks ei tohi riided ja jalatsid olla määrdunud või värviandvad, üleliia märjad või omada ümbritsevaid häirivat lõhna. Üleriided jätavad õpilased ruumi, kus toimub õppeprotsess või garderoobi. Peakate peab olema ära võetud, õpilase nägu ja pea peavad olema igal ajal kergelt nähtavad õpetaja ja teiste kooli töötajate jaoks.
 3. Ei ole soovitatav jätta üleriiete taskutesse raha, võtmeid, sõidukaarte, muid väärtuslikke esemeid. Kool ei vastuta õpilaste isiklikke asjade eest.
 4. Õpilased peavad ilmuma tundi õigeaegselt vastavalt oma õppegrupi tunniplaaniga; õppeaasta alguses avaldatakse Akadeemilise kooli ja Täiskasvanute kooli tunniplaan IDT Intranetis ja on õpilastele ning Kohustatud isikutele kättesaadav igal ajal pärast Koolituslepingu allkirjastamist.
 5. IDT Intranet on Keeltekooli In Down-Town sisemine õppe- ja halduskeskkond, mille kasutamine õppetöövälisel ajal on kohustuslik Akadeemilise kooli ja Täiskasvanute kooli õpilastele.

Koolis viibimine, koolist lahkumine, õppetööst vabastamine, õppetööst puudumine

 1. Kahju kindlustamise, korra ja ohutuse tagamise eesmärgil toimub klassides ja kooli fuajees videosalvestamine. Videosalvestajate süsteemi kasutamise reeglitega võib tutvuda täiendavalt õppeosakonnas (Määrus nr. 13).
 2. Koolis on kooli külastajatel lubatud teha üksikuid foto- ja videosalvestusi selle ruumidest, samuti kooli õpilastest ja töötajatest õppeprotsessi või muude kooliürituste ajal eesmärgiga avalikustada kooli tegevust avalikus meediaruumis, sh reklaami avaldamiseks. Vaiete olemasolu puhul on vaja sellest Kooli teavitada kirjalikult.
 3. Tunnid viiakse koolis läbi vastavalt IDT Intranetis avaldatud tunniplaaniga.
 4. Ühe õppetunni pikkus Akadeemilises koolis ja Täiskasvanute koolis on 45 minutit, Keelekojas alates 2-st astmest kuni 5-nda astmeni – 30 minutit, Keelekoja 1-sel astmel – 20 minutit.
 5. Vahetundide pikkus võib moodustada 5 kuni 10 minutit.
 6. Süstemaatiliselt hilinevad või tundidest puuduvad õpilased kutsutakse selgitust andma õppeosakonda. Sellest teavitatakse samuti kirjalikus vormis Akadeemilise kooli ja Keelekoja õpilase esindajat.
 7. Akadeemilise kooli ja Keelekoja õpilase kõrvaldamine õppetunnist on võimalik vaid lapsevanema või teise Kohustatud isiku kirjaliku avalduse alusel. Kirjalik avaldus tuleb esitada õppeosakonda. Samuti võib avalduse saata e-postiaadressile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või kirjutada vastavale plangile vahetult õppeosakonnas. Suulised avaldused ei saa olla aluseks õpilase kõrvaldamiseks õppetunnist.
 8. Õpilased peavad lahkuma koolist kohe pärast tundide lõppemist, kuid mitte hiljemalt kui 15. minutit pärast õppetöö lõppu, välja arvatud õppeväliste ürituste kavas ettenähtud juhtudel.
 9. Õppetundidest puudumisel haigestumise korral peavad Akadeemilise kooli ja Keelekoja õpilased esitama meditsiinilise tõendi. See on konsultatsiooni määramiseks vahelejäänud õppematerjali osas.
 10. Õppetundidest puudumisel põhjustel, mis ei ole seotud tervisliku seisundiga, kannavad kõik õpilased vastutust selle eest, et nad iseseisvalt õpivad järele kogu vahelejäänud materjali.
 11. Õppetööst vabastamine on võimalik üheks kuuks või pikemaks ajaks Kohustatud isiku avalduse alusel Koolituslepingu peatamise kohta. Sellel juhul peavad vahelejäänud õppetunnid olema kompenseeritud kas õpilaste iseseisva tööga või tema täiendavate õppetundidega õpetajatega enne või pärast vahelejäetud perioodi spetsiaalselt koostatud kava alusel.

Õppekava täitmine

Reeglite seda osa tutvustab Kooli esindaja eraldi Koolituslepingu enne allkirjastamist. Reeglite see osa on samuti üles pandud stendile kooli õppeosakonna kõrval.

Õppevahendid, õppetöö kultuur

 1. Õppevahenditeks on töövihikud ja/või õpikud, sõnastikud, audiosalvestised, vihikud arvestuslike ja kontrolltööde jaoks, jaotusmaterjalid ja muud õppevahendid (sh koopiad) paber- ja/või elektroonilisel kandjal, vihikud isiklike märkmete tegemiseks ja kantseleitarbed.
 2. Ühed õppevahendid jagatakse kätte iseseisvaks tööks (sh kodus), teisi hoitakse klassis, kasutatakse tööks tunnis ja antakse kätte enne eksamit. Vajalik on omada oma õppevahendeid igas õppetunnis.
 3. Töövihiku, arvestuslike ja kontrolltööde vihikute pidamise reeglid, samuti töökord õppevahenditega määratakse kindlaks grupi õpetaja poolt.
 4. Kõik kirjalikud tööd vihikutes, mida õpilane teeb käsitsi ja kuuluvad kontrollimisele õpetaja poolt, peavad olema tehtud selgelt, hoolikalt ja loetavalt.

Käitumine kooliruumides

 1. Kooli õpilased pöörduvad õpetajate, teiste töötajate ja kooli õpilaste poole „Teie“ vormis, lugupidavalt ja kannatlikult suhtuvad kõikidesse kooli õpiastesse sõltumata nende vanusest, rahvuslikust ja religioonilisest kuuluvusest, autavad kooli töötajate tööd.
 2. Kooli õpilased peavad kinni kultuurse kõnekeele reeglitest ja hea käitumise normidest: annavad üksteisele teed, säästlikult kasutavad kooli vara. Vestluse ajal on lubamatu lodev käitumine, ei tohi käituda väljakutsuvalt, vaielda ja jõhkrutseda.
 3. Õpilased peavad säästlikult suhtuma nii oma, kui ka teiste omandisse, sh kooli omandisse. Õpilased ja nende esindajad/ Kohustatud isikud kannavad vastutust kooli omandi kahjustamise eest. Omandi alla kuuluvad esemed ja seadmed, sisustuse esemed, ruumid (põrandakatted, laed, aknad, seinad jne) – käesolevate Käitumisreeglite p. 1.1.1 loetletud klassid, abiruumid ja piirnev territoorium.
 4. Prügi tuleb visata ainult klassides, samuti kõikjal abiruumides, olevatesse spetsiaalsetesse mahutitesse prügi jaoks.
 5. Õpilased peavad õigesti reageerima kooli töötajate märkustele; märkuse teinud töötaja esimesel nõudmisel lõpetama lubamatu tegevuse ja vajaduse korral teatama oma nime ja oma õppegrupi.

Käitumine tunnis

 1. Soovitatav on istuda oma kohale klassis ja valmistada ette kõik õppetunni jaoks vajalik 1 kuni 2 minuti enne tunni algust.
 2. Tundi ei tohi kaasa tuua esemeid, mis ei ole ettenähtuid õppeprotsessi läbiviimiseks; tunni ajal ei tohi samuti nätsutada nätsu, süüa päevalilleseemneid või pähkleid või muud sööki, juua jooke.
 3. Õpilased on kohustatud tunni ajaks välja lülitama digitaalsed sidevahendid või andma need üle hoiule õpetajale, tema esimesel nõudmisel.
 4. Juhul, kui õpilane jääb tundi hiljaks, siis peab ta koridoris võtma endalt üleriided, välja võtma õppevahendid, panema kotti/ranitsasse kõik, mis ei ole seotud tunniga ja alles pärast seda siseneda klassi, paluda vabandust hilinemise eest ja kiiresti, kuid vaikselt minema oma õppekohale, häirides õppeprotsessi minimaalselt ja tõmbamata endale grupi tähelepanu.
 5. Tunnis õpetajaga suhtlemise korra ja õppekommunikatsiooni tervikuna määrab kindlaks õpetaja.
 6. Õpilased on kohustatud tähelepanelikult kuulama õpetaja selgitusi ja teiste õpilaste vastuseid, mitte katkestama ise õppetööd ja mitte juhtima teiste tähelepanu õppetööst kõrvale, mitte tõstma üles kõrvalisi teemasid, mitte tegelema kõrvaliste asjadega.
 7. Õpilase mis tahes teod, mis häirivad tunni normaalset käiku õppegrupi teiste õpilaste jaoks, loetakse tunnis käitumise reeglite jämedaks rikkumiseks. Sellised õpilased saadetakse õpetaja poolt õppeosakonna Administraatori juurde vastava selgitustöö läbiviimiseks. Selliste rikkumiste kohta teatab kool Kohustatud isikutele ja võtab tarvitusele Koolituslepingus ettenähtud meetmed.
 8. Õpilased peavad õigeaegselt ja adekvaatselt reageerima õpetaja märkustele.
 9. Omavoliliselt lahkuda õppetunnist on keelatud. Vajaduse korral lubab õpetaja väljuda klassist 10. minutit pärast tunni algust ja mitte hiljemalt, kui 10. minutit enne tunni lõppu.
 10. Tunni lõpetamise kohta teavitab õpetaja ja lubab lahkuda klassist. Enne klassist lahkumist õpilased teevad korda oma õppekohad.

Keeltekooli In Down-Town õpilastel on rangelt keelatud:

 1. Teha mis tahes toiminguid, mis võivad kujutada ohtu ümbritsevate ja iseenda elule ja tervisele.
 2. Tuua kaasa ja/või kasutada mis tahes plahvatus- ja tuleohtlikke aineid.
 3. Tuua kooli tikke, välgumihkleid, torke- ja lõiketerariistu, gaasiballoone, relvi (sh gaasi-, õhk-, tulirelvi ja nende imitatsioone).
 4. Tuua kaasa, anda üle ja kasutada piiritust sisaldavaid jooke, tubakatooteid, narkootilisi ja mürgiseid aineid, mängukaarte.
 5. Kasutada kooli ruumides ja piirneval territooriumil kuni 100 meetri kaugusel tubakatooteid, tikke ja välgumihkleid.
 6. Kasutada mobiiltelefone, mängijaid, elektronmänge ja muid nutiseadmeid õppetunni ajal.
 7. Tuua kooli kaasa loomi, päevalilleseemneid ja esemeid, mis ei ole seotud õppetegevusega.
 8. Visata maha prügi klassides, koridorides, teistes abiruumides, koolihoone trepikodades, liftis, õuealal.
 9. Kirjutada seintel, stendidel ja mööblil; kasutada valesti, kriimustada, lõhkuda koolimööblit, kabinettide sisseseadet ja muud kooli vara.
 10. Kirjutada koolile kuuluvatesse raamatutesse ja õppevahenditesse, rebida lehti raamatutest.
 11. Joosta treppidel ja muudes kohtades, sooritada ohtlikke tegevusi akende lähedal, väljuda katusele, mängida liftis (hüpata, vajutada rohkem kui ühele nupule jne) ja ustega.
 12. Kasutada füüsilist jõudu omavaheliste suhete klaarimiseks või väljapressimiseks, samuti tõugata üksteist, visata esemeid teineteise pihta, teha siivutuid žeste ja mürada.
 13. Tarvitada jämedaid väljendeid ja ebatsensuurseid sõnu teiste õpilaste või kõikide kooli töötajate suhtes.
 14. Tekitada ummikuid õpilaste massilise liikumise kohtades.
 15. Omavoliliselt lahkuda hoonest.
 16. Teha mis tahes foto- ja videosalvestusi kooli ruumides ilma MTÜ Keeltekooli In Down-Town liikmete kirjaliku nõusolekuta.

Keeltekooli In Down-Town käitumisreeglite rikkumine

 1. Reeglite rikkumiseks loetakse teod, mis rikuvad käesolevaid Reegleid.
 2. Reeglite jämedaks rikkumiseks loetakse sellised teod, mis võivad kaasa tuua või toovad reaalselt kaasa sellised rasked tagajärjed, nagu:
  1. kahju tekitamine oma elule ja tervisele, samuti teiste õpilaste, kooli töötajate või kooli külastajate elule ja tervisele;
  2. kahju tekitamine kooli varale, õpilaste, kooli töötajate või kooli külastajate varale;
  3. kooli töö kui haridusasutuse desorganiseerimine, õppetunni nurjamine.
  4. Akadeemilise kooli, Täiskasvanute kooli ja Keelekoja õpilased kustutatakse õpilaste nimekirjast Käitumisreeglite jämeda rikkumise eest ja/või ebasündsa käitumise eest kooli territooriumil vastavalt Koolituslepinguga.


Copyright@MTÜ Keeltekool In Down-Town, Edition 5, 2016